Αντικείμενο της πράξης αποτελεί το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής του Προορισμού «Αθήνα», σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θέτει η Στρατηγική και Επιχειρησιακό Σχέδιο Προώθησης και Προβολής της Αθήνας 2018-2020 και η Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση. Ειδικότερα, η Πράξη, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής, προβλέπει 4 υποέργα: Εξειδικευμένες ενέργειες προώθησης και προβολής του προορισμού Αθήνα, Προμήθειες και εκτυπώσεις επικοινωνιακού υλικού, Διοργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης και Υλοποίηση καμπάνιας γενικής τουριστικής προβολής για την προώθηση της Αθήνας ως μια ζωντανή και αυθεντική πόλη. Ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 3,5 εκατ. ευρώ. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη «Διαύγεια» και στο www.developathens.gr.