Στόχος, η ανάπτυξη υποδομής για αποτελεσματικότερη διαχείριση δικτυακών πόρων

Η Cosmote είναι υπεύθυνη για το συντονισμό του έργου και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών της δικτυακής υποδομής, με βάση την ανάλυση των σημερινών και των μελλοντικών υπηρεσιών. Επιπλέον, θα συμμετέχει ενεργά στις δοκιμές για την τεχνική αξιολόγηση της υποδομής, καθώς και στην εκπόνηση τεχνο-οικονομικής ανάλυσης για τη διερεύνηση της εμπορικής σκοπιμότητας της λύσης.

Στο έργο «Confes» συμμετέχουν, επίσης, η Alcatel-Lucent Ελλάς, το Εργαστήριο Σχεδίασης και Ανάπτυξης Δικτύων και Συστημάτων Οπτικών Ινών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Αθηνά) και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΠΙΣΕΥ). Το έργο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ).