Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της, stand4her, η Avon συνυπογράφει και σε τοπικό επίπεδο τις «Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών» (WEP) - #womensempowermentprinciples, που υποστηρίζονται από την Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Ενδυνάμωση των Γυναικών και το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της θέσης των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.

Σε συνέχεια της δέσμευσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Avon, Jan Zijderveld, για την εφαρμογή των επτά αρχών υπέρ της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών που υπαγορεύουν τα WEP, η Avon Greece δηλώνει επίσημα την υποστήριξή της στον στόχο αυτό, που ενισχύει τη θέση των γυναικών στην κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο. Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η Avon δεσμεύεται ως προς την πλήρη αξιοποίηση των δεξιοτήτων των γυναικών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ισότητας και της ισάξιας μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής.