Συμμετέχει στην πρωτοβουλία PRI με την υποστήριξη της Global Sustain.

Η Alpha Trust, αναγνωρίζοντας τη σημασία λήψης υπευθύνων επενδυτικών αποφάσεων που βασίζονται στα ESG κριτήρια, προχώρησε στην ένταξή της στην πρωτοβουλία «Principles for Responsible Investment» (PRI) ως «Investment Manager Signatory», με την υποστήριξη της Global Sustain.

Με την ένταξή της στην πρωτοβουλία PRI, η Alpha Trust υιοθετεί τις εξής αρχές υπεύθυνων επενδύσεων: Ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις διαδικασίες ανάλυσης επενδύσεων και λήψης αποφάσεων, ενεργή κατοχή κεφαλαίων και ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις πολιτικές και πρακτικές ιδιοκτησίας κεφαλαίων, επιδίωξη ανάλογης εφαρμογής ESG θεμάτων από τις οντότητες στις οποίες πραγματοποιούνται επενδύσεις από την εταιρεία, προώθηση της αποδοχής και εφαρμογής των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων εντός του κλάδου, συνεργασία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας στην εφαρμογή των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων, και υποβολή έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας και την πορεία προς την εφαρμογή των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων.