Έρευνα για το φαινόμενο του greenwashing (παραπλάνηση καταναλωτών για περιβαλλοντικά θέματα) και την επίδρασή του στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία και στην οικονομία, πραγματοποίησε πρόσφατα το Sustainable Development & Circular Economy Club του MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονικός Υποστηρικτής της έρευνας ήταν το Κέντρο Αειφορίας (CSE).

Σύμφωνα με αυτήν, παρατηρείται αυξανόμενη τάση του φαινομένου παραπλανητικής προβολής και διαφήμισης «πράσινου» προφίλ ή ψευτο-οικολογικών προϊόντων ή υπηρεσιών, κάτι που οφείλεται αφενός στην έλλειψη κατανόησης των περιβαλλοντικών θεμάτων από μερίδα διαφημιζομένων και διαφημιστικών εταιρειών και αφετέρου στην αύξηση του ενδιαφέροντος από καταναλωτές για προϊόντα και υπηρεσίες που δεν βλάπτουν το περιβάλλον. Τα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το φαινόμενο του greenwashing είναι σε επίπεδο κράτους με ειδική νομοθεσία από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, σε επίπεδο επιχειρήσεων με ενσωμάτωση πράσινων πρακτικών και εφαρμογή υπεύθυνης διαφήμισης, και σε επίπεδο ενώσεων καταναλωτών από τους αντίστοιχους φορείς.

Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει μια σειρά νομοθετικών ενεργειών για την μείωση του greenwashing και την προώθηση του Product & Organization Environmental Footprint (PEF). Στον ίδιο άξονα κινείται και η ετήσια Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE) στην Ελλάδα, που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολύ λίγες επιχειρήσεις και οργανισμοί είναι ενταγμένοι στα κριτήρια ESG [Περιβαλλοντικά (Environmental), Κοινωνικά (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance)], τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να προσελκύσουν υπεύθυνες επενδύσεις προς όφελος όχι μόνο της επιχείρησης, αλλά συνολικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.