Σε προτεραιότητα θα πρέπει να θέσουν άμεσα οι ελληνικές επιχειρήσεις το σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησής τους, καθώς η συμμόρφωση στους πυλώνες της εμφανίζεται από χαμηλή έως μέτρια, αναφέρει έρευνα της Grant Thornton για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην επιχειρηματική στρατηγική και τη δημιουργία αξίας. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι η ισχυρή Εταιρική Διακυβέρνηση καθιστά τις επιχειρήσεις κατά 43% πιο αποτελεσματικές στην ανάπτυξη και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών και διπλάσια πιο αποδοτικές για τους μετόχους.