Ιδιοκτήτρια μεταξύ άλλων των Jack Daniel’s, Southern Comfort, Finlandia

(ΚΕΝΤΑΚΙ) Στο spec θα συμμετάσχει και η UM, η οποία κατείχε έως τώρα τον λογαριασμό επικρατώντας σε αντίστοιχο spec το 2013, ενώ την επικείμενη διαγωνιστική διαδικασία χειρίζεται η External View Consulting Group. Ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους. Να σημειωθεί, τέλος, ότι τον περασμένο μήνα η Brown-Forman ξεκίνησε spec για την εύρεση αναδόχου της below-the-line και experiential διαφήμισής της στο Ηνωμένο Βασίλειο.