Με προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ

Η διάρκεια της εκστρατείας θα είναι 2 έτη (2015–2016). Βασικοί στόχοι είναι η προώθηση της στρατηγικής της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες, η υιοθέτηση ορθών πρακτικών, εργαλείων και λύσεων και η ενδυνάμωση της ηλεκτρονικής ηγετικής ικανότητας και του επαγγελματισμού στον τομέα των ΤΠΕ, καθώς και η διευκόλυνση της κινητοποίησης φορέων και δημόσιων αρχών. Το έργο έχει προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο εκτός ΦΠΑ και η προθεσμία παραλαβής παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 7 Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι, η υποβολή μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Επίσης, στην προκήρυξη προβλέπεται ότι τα καθήκοντα θα εκτελεστούν στις εγκαταστάσεις που θα οριστούν από τον πάροχο υπηρεσιών, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις του EASME ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι συναντήσεις συντονισμού θα πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες.