Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε έγγραφο για προκαταρκτική ενημέρωση σχετικά με επικείμενη σύμβαση με τίτλο «Υπηρεσίες σχεδιασμού και αγοράς διαφημιστικού προγράμματος σε μέσα ενημέρωσης». Σκοπός της σύμβασης είναι να καλύψει τον σχεδιασμό και την αγορά διαφημιστικού προγράμματος σε μέσα ενημέρωσης και συναφείς υπηρεσίες για δραστηριότητες επικοινωνίας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων συμμετεχόντων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ως αναθέτουσες αρχές.

Αφορά: α) την ανάπτυξη στρατηγικών για τα μέσα ενημέρωσης και συναφών υπηρεσιών έρευνας και παροχής συμβουλών, β) την ανάπτυξη σχεδιασμού διαφημιστικού προγράμματος σε μέσα ενημέρωσης, γ) την αγορά διαφημιστικού προγράμματος σε μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων για τις τιμές, τη διαχείριση χώρου στα μέσα ενημέρωσης, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων, δ) την παραγωγή, την προσαρμογή και τη μεταβίβαση στοιχείων επικοινωνίας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες αγοράς διαφημιστικού προγράμματος σε μέσα ενημέρωσης.

Πεδίο εφαρμογής των παραδοτέων: καλύπτει υπηρεσίες που επιτρέπουν την αμειβόμενη διαφήμιση μέσω διαφόρων απογραμμικών και επιγραμμικών διαύλων μέσων ενημέρωσης, όπως τηλεόραση, κινηματογράφος, ραδιόφωνο, podcasts, έντυπα, ξενοδοχοεστίαση (OOH), επιγραμμικά και κοινωνικά μέσα κλπ, και περιλαμβάνει και τις 27 χώρες της ΕΕ και τις 24 επίσημες γλώσσες. Η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 140.000.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.