Υιοθέτηση πρωτοβουλίας ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η έκθεση αξιολογεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στον τομέα της διαφήμισης έτσι όπως καθορίζεται από την οδηγία 2005/29/ΕΚ και επικεντρώνεται κυρίως στους προβληματισμούς που συνδέονται με την ανάπτυξη νέων διαφημιστικών πρακτικών και τεχνολογιών συμπεριλαμβάνοντας και τον τομέα του Διαδικτύου. Η έκθεση κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία των παιδιών, ενθαρρύνοντας την αυτορρύθμιση, προκειμένου να εδραιωθεί μια παράδοση αυτοπειθαρχίας και υπεύθυνης επικοινωνίας.

Σημειώνεται ότι ανάλογες εκθέσεις δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, ανοίγουν ωστόσο το δρόμο για περαιτέρω εξέταση και ρύθμιση από τα Ευρωπαϊκά όργανα. Στο τελικό κείμενο της έκθεσης ενσωματώθηκαν τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Κωνσταντίνου Πουπάκη, μέλους της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σχετικά με την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών και κυρίως των παιδιών και την προστασία των καταναλωτών από τις «κρυμμένες» μορφές διαφήμισης.