Με τα µεγαλύτερα κονδύλια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) το 2019 να δαπανώνται για δράσεις που σχετίζονται µε την Κοινωνία, καταλαµβάνοντας µερίδιο 36% και σηµειώνοντας αύξηση 10 ποσοστιαίων µονάδων σε σχέση µε το 2018, η σημασία του πυλώνα Κοινωνία-Άνθρωπος στην ΕΚΕ δεν χωρεί πλέον αμφισβήτηση.

Παρά το γεγονός ότι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση έχει καταστεί trending topic στην εποχή μας, το μεγαλύτερο ποσοστό των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εξακολουθεί να περιστρέφεται γύρω από τον πυλώνα Κοινωνία. Με στόχο την προσφορά, αλλά και την ενίσχυση της εταιρικής τους εικόνας, οι εταιρείες στην Ελλάδα προβαίνουν σε πληθώρα σχετικών δράσεων, οι οποίες αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Παράλληλα, όλο και περισσότερες ενέργειες ΕΚΕ αποκτούν επαναλαμβανόμενο και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Σύμφωνα με σχετική δειγματοληπτική έρευνα στο πλαίσιο της ετήσιας εκδοτικής πρωτοβουλίας της Ιcap «Leading Employers in Greece», στον άξονα Κοινωνία, η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών του δείγµατος (79%) δήλωσε ότι πραγµατοποιεί δωρεές και χορηγίες σε χρήµα ή/και είδος σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντικό βαθµό. Το συγκεκριµένο ποσοστό είναι σηµαντικά υψηλότερο σε σχέση µε τις δύο προηγούµενες έρευνες (2017: 67%, 2018: 73%), γεγονός που καταδεικνύει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις εστιάζουν περισσότερο τις δράσεις τους στον συγκεκριµένο τοµέα.

Εξίσου σηµαντική για τις εταιρείες φαίνεται να είναι η ανταπόκριση σε έκτακτες καταστάσεις (καταστροφές από πυρκαγιές, φυσικά φαινόµενα κ.λπ.), με τη στήριξη των πληγέντων να καταγράφει ποσοστό 70%. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται άµεσα και µε τα γεγονότα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Μάτι Αττικής το 2018. Η έρευνα επισημαίνει ότι η τραγική αυτή συγκυρία είχε ως αποτέλεσµα µια από τις πιο µαζικές κινητοποιήσεις επιχειρήσεων που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τις προηγούµενες έρευνες που διεξήχθησαν την περίοδο 2015-2018, το υψηλότερο µερίδιο του συνολικού προϋπολογισµού κατείχε η κατηγορία Ανθρώπινο Δυναµικό (2015: 35%, 2016: 34%, 2017: 37%, 2018: 39%), ενώ στην παρούσα έρευνα συγκέντρωσε το 29%. Η αλλαγή αυτή αποτελεί ένδειξη ότι οι εργοδότες, πέραν της προσπάθειας βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος, δίνουν παράλληλα µεγάλο βάρος στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, αναδεικνύοντας τις αξίες της αλληλεγγύης και του εθελοντισµού.

Επιπλέον, για πρώτη φορά στο πλαίσιο της έρευνας, οι επιχειρήσεις του δείγµατος ρωτήθηκαν σχετικά µε το ποια Διεύθυνση/Τµήµα είναι αρµόδια για τη διαχείριση των δράσεων ΕΚΕ. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η πλειοψηφία του δείγµατος (45%) δήλωσε ότι η εταιρεία διατηρεί ξεχωριστή Διεύθυνση/Τµήµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, γεγονός που αναδεικνύει το πόσο σηµαντική θεωρείται η Εταιρική Υπευθυνότητα για τις περισσότερες επιχειρήσεις, επενδύοντας ταυτόχρονα σε στελέχη µε τεχνογνωσία και εµπειρία στην υιοθέτηση και ανάπτυξη αντίστοιχων δράσεων. Εξετάζοντας το ύψος των κονδυλίων που δαπανούν οι επιχειρήσεις για δράσεις ΕΚΕ, από την έρευνα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών (73%) δαπανά έως 200.000 ευρώ, ποσοστό που αυξήθηκε κατά 9% σε σχέση µε την έρευνα του 2018.

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Παράλληλα, στον άξονα Ανθρώπινο Δυναμικό, το 85% των επιχειρήσεων του δείγµατος της έρευνας δήλωσε ότι προσφέρει δυνατότητες εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού σε βαθµό «πολύ» ή «πάρα πολύ». Το 83% των επιχειρήσεων παρέχει ίσες ευκαιρίες προς όλους τους εργαζοµένους, ενώ ακολουθεί η παροχή πρόσθετης ιατροφαρµακευτικής κάλυψης µε ποσοστό 77%. Οι δράσεις αυτές αποτελούν πρωταρχικούς στόχους για τις εταιρείες, καθώς συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά που διαχρονικά κινούνται υψηλότερα του 70%. Το 40% των εταιρειών δήλωσε επίσης ότι επιβραβεύουν τις καινοτοµίες – νέες ιδέες – του προσωπικού της εταιρείας στον µέγιστο βαθµό («πάρα πολύ»).

«ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΚΕ
Ένα άλλο κομμάτι που εξέτασε η έρευνα της Icap, είναι τα οφέλη που προκύπτουν από τις δράσεις ΕΚΕ για τις ίδιες τις εταιρείες. H πλειοψηφία των επιχειρήσεων (87%) αξιολόγησαν µε τον µεγαλύτερο βαθµό σηµαντικότητας («πάρα πολύ» και «πολύ») την ενίσχυση και προστασία της εταιρικής εικόνας (φήµη, brands κ.λπ.) ως το κυριότερο όφελος που έχουν από τις πρακτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως και στην έρευνα του 2018.

Ακολουθούν µε ποσοστό 85% η προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναµικού και µε 82% η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι συγκεκριµένες απαντήσεις λαµβάνουν διαχρονικά τις πρώτες θέσεις σε βαθµό σηµαντικότητας από το πρώτο έτος διεξαγωγής της έρευνας, το 2012. Από την άλλη, τα οικονοµικά οφέλη αξιολογήθηκαν µε πολύ χαµηλό βαθµό σηµαντικότητας από τις επιχειρήσεις, καθώς 9 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι οι φοροελαφρύνσεις συνεισφέρουν από «καθόλου» έως «µέτρια». Επίσης µεγάλο ποσοστό εταιρειών (78%) δεν θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντική τη συνεισφορά των δράσεων ΕΚΕ στην αύξηση των πωλήσεών τους.

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
Σημαντική αύξηση 14% στον αριθμό των εταιρειών που εκδίδουν Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (90) σημειώθηκε στη χώρα μας, ενώ την τελευταία δεκαετία σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 60%, παρά τις δυσμενείς συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα της τελευταίας ετήσιας έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE) για την Έκδοση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI) και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ).

Οι 90 επιχειρήσεις και οργανισμοί που εκδίδουν Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας αποτελούν βασικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, καθώς απασχολούν περισσότερους από 170 χιλιάδες εργαζομένους με συνολικό τζίρο περίπου 61 δισ. ευρώ. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, μέσω της έρευνας επιβεβαιώνεται ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της ανάλυσης, η σύνδεση των καλύτερων επιδόσεων στην Εταιρική Ευθύνη με καλύτερες οικονομικές επιδόσεις. Περισσότερο από το 50% των επιχειρήσεων που εκδίδουν Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και έχουν δεσμευτεί στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης εμφανίζουν κερδοφορία.

Για πρώτη φορά φέτος, το Παρατηρητήριο Εκθέσεων ΕΚΕ του Κέντρου Αειφορίας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την έρευνα, εστίασε και σε μια νέα παράμετρο, στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στον κλάδο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και παρεμφερών κλάδων. Μέσα στον προηγούμενο χρόνο, ανακοινώθηκαν 70 περίπου νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας που αφορούν άμεσα την Εταιρική Υπευθυνότητα, αλλά και τη Διαχείριση Περιβάλλοντος, τον Ποιοτικό Έλεγχο, την Υγεία και την Ασφάλεια, το Κοινωνικό Αποτύπωμα και την Εκπαίδευση στα παραπάνω θέματα.


Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τον ρόλο της βιώσιμης ανάπτυξης για τη συνολική ανάπτυξη της εταιρείας τους και το γεγονός ότι πλέον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής τους στρατηγικής και κουλτούρας και διατρέχει όλο το φάσμα της δραστηριότητάς τους, τόνισαν και οι ομιλητές του Annual Sustainability Summit, που διοργανώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά από το ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος του Kέντρου Αειφορίας, παρουσίασε τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Έρευνας του CSE για την Εταιρική Υπευθυνότητα, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα, παρόλο που δεν παρουσιάζει υστέρηση στην έκδοση Εκθέσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις στην εφαρμογή στρατηγικών Στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Παράλληλα, οι ομιλητές υπογράμμισαν τη σημασία της ένταξης καινοτόμων πρακτικών στη στρατηγική τους για την εταιρική υπευθυνότητα, ως σημείο αλλαγής, εξέλιξης, αλλά και διαφοροποίησης, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την προσφορά στην κοινωνία, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Στη φετινή εκδήλωση ολοκληρώθηκε μετά από έναν χρόνο και η Πρωτοβουλία Sustainable Development Goals Champions με την παρουσίαση και βράβευση όσων προγραμμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας διακρίθηκαν.

«Έχουμε διαπιστώσει ότι οι υπεύθυνες επιχειρήσεις επιδεικνύουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις και επιπλέον ανακάμπτουν γρηγορότερα από την κρίση. Αυτό αποτελεί και το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των υπεύθυνων επιχειρήσεων», σημείωνε από την πλευρά του και ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, Δημήτρης Μαύρος, κατά τη φετινή εκδήλωση για την απονομή διακρίσεων σύμφωνα με τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index και το CRI Pass.

Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη
Αφήνοντας για λίγο στην άκρη τη θεωρία, τις έρευνες και τα ποσοστά, ακολουθούν κάποιες ενδεικτικές δράσεις ΕΚΕ γνωστών εταιρειών, με επίκεντρο τον πυλώνα Κοινωνία-Άνθρωπος.

Στο πλευρό των παιδιών: Η ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, σταθερή αρωγός στο έργο που προσφέρουν τα Παιδικά Χωριά SOS, παρείχε και φέτος τη δωρεάν μεταφορά σχολικών ειδών προς τα παιδιά που ζουν και μεγαλώνουν στα Παιδικά Χωριά SOS, καθώς και στα παιδιά που υποστηρίζει το Σωματείο στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, για τις ανάγκες της νέας σχολικής χρονιάς.

Συγκεκριμένα, η ACS ανέλαβε την παραλαβή των κιβωτίων με τα σχολικά είδη από 36 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και την παράδοσή τους στις δομές του Σωματείου, με σκοπό όλα τα παιδιά που στηρίζονται από τα Παιδικά Χωριά SOS, από την Αθήνα μέχρι την Αλεξανδρούπολη και το Ηράκλειο Κρήτης, να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη σχολική χρονιά με όλα τα απαραίτητα υλικά.

Παράλληλα, στηρίζοντας τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των λιγότερο προνομιούχων, η ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες συνεργάζεται με το δίκτυο GIVMED | Share medicine Share life, στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάς φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει δωρεάν μεταφορά για 4.953 κουτιά φαρμάκων σε 36 κοινωφελείς φορείς εντός Αττικής.

Εστιάζοντας στην εκπαίδευση: Ο όμιλος Aldemar Resorts, με πάνω από 30 χρόνια παρουσίας στην τουριστική αγορά, χαράσσει την στρατηγική του έχοντας ως γνώμονα την προστασία και ευημερία του ανθρώπου, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας και εφαρμόζει πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μέσα από το πρόγραμμα «CARE». Ενδεικτικά, τις ημέρες του Πάσχα, τα ξενοδοχεία του ομίλου με έδρα την Κρήτη, ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες οργανισμών της περιοχής και προσέφεραν είδη πρώτης ανάγκης αξίας 1.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του «CARE» πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, Hands on Διαλέξεις σε εκπαιδευτικά προγράμματα από ανώτατα στελέχη του ομίλου, στήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ΜΚΟ, και χρηματοδότηση ερευνών και εργασιών σε μεταπτυχιακά προγράμματα με πραγματικά ζητήματα που απασχολούν την επιχείρηση και τον κλάδο του τουρισμού. Το 2018 δημιουργήθηκε και η Ακαδημία της Aldemar, η οποία φιλοξενεί φοιτητές με στόχο την ενημέρωσή τους για τις δραστηριότητες και τα επαγγέλματα που προσφέρονται στο εθνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα της Οικονομίας της Φιλοξενίας.

Με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη: Η Allianz Ελλάδος στηρίζει το πρόγραμμα Thought for Food του Ιδρύματος Μποδοσάκη και την πρωτοβουλία «Αξιοποίηση περισσευούμενων αγροτικών προϊόντων και ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στην Κρήτη». Στην καλλιέργεια λαχανικών, η ποσότητα των μη εμπορεύσιμων προϊόντων, ανάλογα με τη χρονιά, μπορεί να κυμανθεί από 15% έως 30% της συνολικής παραγωγής και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αξιοποιείται και απορρίπτεται. Αυτό το φαινόμενο έχει οδηγήσει στην αναζήτηση τρόπων αξιοποίησής της, μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων με εμπορική αξία που θα συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και τη μείωση της σπατάλης.

Η δράση Thought for Food αναμένεται να βοηθήσει την τοπική αγροτική κοινωνία, να επωφεληθεί από την προοδευτική δημιουργία ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου, οδηγώντας στην αειφόρο ανάπτυξη και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της περιοχής. Επιπλέον, η Allianz λάνσαρε την καμπάνια #Tolmisesimera, με στόχο να φέρει τους καταναλωτές πιο κοντά στα θέλω τους, απομακρύνοντάς τους από τις ανασφάλειες για το αύριο.

Έμφαση στην Υγεία: Η Alpha Bank από την πλευρά της, συνεισφέρει στη βελτίωση των παροχών υγείας στα ελληνικά νησιά μέσω του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Μαζί, με στόχο την υγεία», το οποίο πραγματοποιείται από το 2014, σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Άγονη Γραμμή Γόνιμη». Συγκεκριμένα, η Τράπεζα προβαίνει στην προσφορά ιατρικών μηχανημάτων και ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού στα τοπικά ιατρεία των νησιών και συμβάλλει στην κάλυψη βασικών ιατρικών αναγκών των κατοίκων, περιορίζοντας την ανάγκη μετακινήσεών τους σε μεγαλύτερα νησιά για θέματα υγείας.

Η Alpha Bank εγκαινίασε και το πρόγραμμα «Μαζί, με στόχο την παιδεία», που έχει σκοπό την ενίσχυση της λειτουργίας δημοτικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα με σύγχρονα συστήματα διδασκαλίας, βιβλία και αθλητικό εξοπλισμό. Παράλληλα, ανταποκρίνεται στην ανάγκη αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας σε πληγέντες από πλημμύρες, σεισμούς ή άλλες φυσικές καταστροφές, ενώ ενθαρρύνει τους εργαζομένους της να συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Τράπεζα, στο πνεύμα του σύγχρονου επιχειρείν και της ανάγκης για τη συμβολή των επιχειρήσεων στην κοινωνική ανάπτυξη.

Εθελοντικές δράσεις και εκπαιδευτικές εκθέσεις: Πληθώρα εθελοντικών πρωτοβουλιών πραγματοποίησαν εργαζόμενοι και συνεργάτες της ΑΧΑ στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας. Μία από αυτές ήταν και ο καθαρισμός παραλίας στο Λαγονήσι, με μήνυμα «Η γόπα σου έσωσε τη γόπα». Στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας είναι κάθε εθελοντική δράση να έχει τη δυναμική να ευαισθητοποιήσει και να παρακινήσει ένα ευρύτερο μέρος του κοινού.

Για τον λόγο αυτό, κάθε δράση θα συνδέεται με μια digital καμπάνια, με τους ανθρώπους της ΑΧΑ να αποτελούν πρεσβευτές υπεύθυνης συμπεριφοράς. Μια άλλη πρόσφατη δράση ΕΚΕ της ΑΧΑ είναι η ψηφιακή έκθεση «Σεισμός στο Μουσείο», η οποία μέσα σε έναν χρόνο κέρδισε το ενδιαφέρον του κόσμου με τη βοήθεια εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, βιωματικών εκθεμάτων και διαδραστικών εφαρμογών. Μέσω της δράσης, η ΑΧΑ και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας κατάφεραν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των πολιτών για την προστασία από τον σεισμό, ιδιαίτερα των μικρότερων γενεών που δεν έχουν εμπειρία του φαινομένου.

Στηρίζοντας τους νέους: Μια από τις σημαντικότερες, αυτή τη στιγμή, δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Coca Cola Τρία Έψιλον είναι τo Youth Empowered, ένα ευρύ, ανοιχτό και δωρεάν πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας στην Ελλάδα. Το Youth Empowered εντάσσεται στην ευρύτερη πλατφόρμα προγραμμάτων της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της Coca-Cola που απευθύνονται στους νέους της χώρας, με στόχο να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν έμπρακτα στην αναζήτηση εργασίας, στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και στην αξιοποίηση ευκαιριών για το μέλλον που ονειρεύονται.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2017, θέτοντας ως στόχο μέχρι το 2020 να βοηθήσει 20.000 νέους να επιτύχουν μια θετική αλλαγή στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Μέχρι σήμερα, έχει «ταξιδέψει» σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας για ολιγοήμερα ζωντανά σεμινάρια από τους μέντορες του προγράμματος, ενώ σύντομα πρόκειται να πραγματοποιηθούν και νέα physical trainings. Το πρόγραμμα διαθέτει και πλατφόρμα e-learning, στο www.youthempowered.gr. Εκεί, οι εθελοντές μέντορες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών ενοτήτων όπως διαχείριση χρόνου και project management.

Προάγοντας την τέχνη και τον πολιτισμό: Η Εθνική Ασφαλιστική, από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της όπως επισημαίνει, υπηρετεί με συνέπεια το ανθρωποκεντρικό της όραμα που καθορίζει κάθε της δραστηριότητα. Στα 128 χρόνια λειτουργίας της, στέκεται δίπλα στο κοινωνικό σύνολο και υλοποιεί ενέργειες στηρίζοντάς το, με δράσεις και πρωτοβουλίες που εστιάζονται στους τομείς Ιδιωτική Ασφάλιση και Οικονομία, Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνία και Πολιτισμός / Αθλητισμός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο κτίριο της Κοραή 4, το οποίο έχει συνδεθεί με μια από τις σημαντικότερες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, η Εθνική Ασφαλιστική έχει την ευθύνη της μόνιμης λειτουργίας δύο ιδιαίτερων χώρων, που αντανακλούν την πίστη της στις αξίες της τέχνης και του πολιτισμού: ο «Χώρος Ιστορικής Μνήμης 1941-1944» μεταφέρει την ιστορική μνήμη από την περίοδο της κατοχής στη σημερινή πραγματικότητα και με ευθύνη της Εθνικής Ασφαλιστικής λειτουργεί ως Μνημείο ανοικτό στο κοινό, ενώ ο Χώρος Τέχνης «ΣΤΟart Κοραή» φιλοξενεί εκθέσεις καλλιτεχνών χωρίς εμπορική εκμετάλλευση, καθώς και Αρχείο Νεοελληνικής Τέχνης.

Επένδυση στους εργαζόμενους: Με δεδομένο τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της τεχνολογίας στους μελλοντικούς ρόλους και τη σταδιοδρομία του ανθρώπινου δυναμικού, η EY εξακολουθεί να βοηθά τους ανθρώπους της να αναπτύξουν περιζήτητες δεξιότητες. Φέτος, 50.000 άτομα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα EY Badges, το οποίο παρέχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση στον κλάδο, ενώ απονεμήθηκαν πάνω από 10.000 πιστοποιήσεις. Συνολικά, η ΕΥ έχει επενδύσει περίπου 530 εκατ. δολάρια, ενώ έχουν συμπληρωθεί περισσότερες από 14 εκατ. επίσημες ώρες μάθησης ετησίως, πέραν της εμπειρικής μάθησης και της δομημένης καθοδήγησης.

Παράλληλα, οι άνθρωποι της ΕΥ χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες τους για να υποστηρίξουν τις κοινότητες στις οποίες ζουν και εργάζονται σε όλο τον κόσμο. Κατά το 2019, η εταιρεία επένδυσε περίπου 113 εκατ. δολάρια σε έργα αφιερωμένα στην ενίσχυση των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιείται, ενώ οι εργαζόμενοί της συνεισέφεραν εθελοντικά 745.000 ώρες σε διάφορες πρωτοβουλίες.

Δράσεις στήριξης της κοινωνίας: Η Κωτσόβολος έχει επιλέξει τη στρατηγική συνεργασία και υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών «Το Χαμόγελο του Παιδιού», «Κάνε μια Ευχή Ελλάδος (Make A Wish)» και «H Κιβωτός του Κόσμου», οι οποίοι αποτελούν και τη βασική τριάδα των κοινωνικών της εταίρων. Παράλληλα, δημιούργησε το πρόγραμμα «Second Home – Δεύτερο Σπίτι για τη συσκευή που δεν χρειάζεσαι», με τη σκέψη ότι παλιές συσκευές που οι ιδιοκτήτες τους τις αλλάζουν γιατί είναι ξεπερασμένες ή γιατί δεν τους εξυπηρετούν πια, μπορεί να είναι αναγκαίες σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή είναι άπορες.

Η Κωτσόβολος προτρέπει όσους έχουν μία συσκευή που δεν χρησιμοποιούν, να την προσφέρουν, ώστε να βρει ένα νέο σπίτι, που τη χρειάζεται. Το δίκτυο διανομής της εταιρείας διευκολύνει τη διαδικασία και αναλαμβάνει να παραλάβει την παλιά συσκευή, να την καθαρίσει, να την απολυμάνει, να την επισκευάσει αν χρειαστεί και τέλος να τη μεταφέρει στο νέο της σπίτι.

Δωρεές για κοινωνικούς σκοπούς: Δυναμική είναι και η παρουσία της Lidl Ελλάς στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ενδεικτικά, στηρίζει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Κέντρο για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά (CTY Greece) του Κολλεγίου Ανατόλια, προσφέροντας χρήματα για υποτροφίες σε περισσότερα από 25 παιδιά, καλύπτοντας το κόστος συμμετοχής τους στα θερινά προγράμματα του CTY Greece.

Επιπλέον, η εταιρεία ανέλαβε να στηρίξει οικονομικά το νέο μάθημα «Nutrition: Highway to Health». Η Lidl Ελλάς πραγματοποιεί και εποχιακές ενέργειες, όπως η συνεισφορά στις στεγαστικές ανάγκες της Κιβωτού του Κόσμου στη Χίο και του Φάρου του Κόσμου στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης το φετινό Πάσχα, μέσω των εσόδων από τις πωλήσεις των τσουρεκιών Favorina. Παράλληλα, αύξησε φέτος την επένδυσή της στους μισθούς των εργαζομένων της, ενώ μέσω της social media καμπάνιας #apotalidl, δώρισε πάνω από 300.000 μερίδες φαγητού στην ΜΚΟ «Μπορούμε».


ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΕΚΕ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Η διατύπωση των SDGs, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ολοένα ευκολότερη πρόσβαση σε αυτή, η είσοδος των Gen Zers στο δυναμικό καταναλωτικό κοινό, όλα αυτά και άλλες ακόμη παράμετροι, δημιουργούν νέες συνθήκες για την Εταιρική Υπευθυνότητα και την Αειφορία. Η τεχνητή νοημοσύνη ενδυναμώνει τη γνώση γύρω από την επίδραση του εταιρικού οργανισμού σε περιβάλλον και κοινωνία, οι SDGs ωθούν τις επιχειρήσεις στην πρόληψη έναντι της ανακούφισης, η γενιά Z καλεί για πιο ενεργή εμπλοκή της εταιρικής ηγεσίας. Παρακάτω μερικές από τις κυρίαρχες τάσεις που διαμορφώνουν τη νέα εποχή για την ΕΚΕ και την Αειφορία, όπως διατυπώνονται στο socisdg.com (Social Innovation & Inclusion of Sustainable Development Goals).

Τεχνητή Νοημοσύνη
Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τις προσπάθειες απολογισμού αειφορίας, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα. Η χρήση AI για την επεξεργασία των δεδομένων και τη μετατροπή τους σε infographics και οπτικό υλικό για media ή investor καμπάνιες, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της αειφόρου πολιτικής των επιχειρήσεων, αλλά θα λειτουργήσει επίσης ως μοχλός «πίεσης» για πιο οργανωμένη και αποτελεσματική δράση.

Εκπαίδευση για την αειφορία και την ΕΚΕ
Ενισχύεται η απαίτηση για ενδυνάμωση της κουλτούρας αειφορίας σε όλα τα τμήματα του εταιρικού οργανισμού. Τμήματα όπως Financial, Procurement, Communications, R&D, investor relations, κ.λπ, αρχίζουν να ζητούν την ένταξη sustainability expert στην ομάδα τους, με τον οποίο θα δουλεύουν συνεργατικά, απαντώντας σε ερωτήματα, αναπτύσσοντας προγράμματα και ενημερώνοντας τις πολιτικές της εταιρείας σε όλη τη δομή του οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να ενισχυθεί η προσπάθεια επιμόρφωσης στελεχών σε εξειδικευμένα προγράμματα CSR και αειφορίας, ενώ και η παροχή αντίστοιχης εκπαίδευσης συστηματοποιείται, από ιδρύματα όπως Harvard, Cambridge κ.ά.

Επένδυση στην ηθική εφοδιαστική αλυσίδα
Η προσπάθεια διαμόρφωσης ηθικής εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μεγαλύτερη πρόκληση από όσο ακούγεται. Τα σύγχρονα εργαλεία CSR (όπως GRI, LEED, SASB και CDP), απαιτούν πληροφόρηση όχι μόνον για τη δραστηριότητα της ίδιας της εταιρείας, αλλά και των προμηθευτών και υπεργολάβων της. Από τη συσκευασία έως τις μεταφορές, η αλυσίδα αξίας απαρτίζεται από χιλιάδες κρίκους, ενώ παράλληλα οι καταναλωτές «σκάβουν» όλο και πιο βαθιά, αναζητώντας πληροφορίες για τα προϊόντα που αγοράζουν. Οι εταιρείες αναμένεται να αυξήσουν την επένδυσή τους στην επιθεώρηση του supply chain.

Αειφόρα brands, εν τη γενέσει τους
Όλο και περισσότερα brands επενδύουν στη δημιουργία αειφόρων προϊοντικών σειρών που έχουν αναπτυχθεί με ηθικές διαδικασίες και υλικά, στοχεύοντας στο κοινό των Millennials και ανταγωνιζόμενα νέα, start-up brands που γεννιούνται με το «καλό» στο DNA τους. Η Unilever ανέφερε ότι τα αειφόρα brands της εμφάνισαν ανάπτυξη κατά 40% ταχύτερη σε σχέση με το υπόλοιπο business της, το 2016.
Η εποχή των Sustainable Development Goals «Περισσότερη πρόληψη, λιγότερη ανακούφιση», είναι το μήνυμα που φέρνει η εποχή των SDGs (Sustainable Development Goals) των Ηνωμένων Εθνών, ωθώντας όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στον δρόμο της ενδυνάμωσης ανθρώπων και κοινοτήτων.

Οι Gen Zers έρχονται
Μετά τους Millennials, δυναμικά στην αγορά εργασίας και στο καταναλωτικό κοινό μπαίνουν οι εκπρόσωποι της γενιάς Z (γεννημένοι μετά τα μέσα της δεκαετίας του ’90). Μέχρι το 2020, αναμένεται να αντιστοιχούν στο 40% όλων των καταναλωτών παγκοσμίως. Είναι digital natives και θέλουν να δουν τις επιχειρήσεις να ασχολούνται ουσιαστικά σε μια σειρά παγκόσμιων ζητημάτων όπως είναι η φτώχεια και η πείνα, η προστασία του περιβάλλοντος, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι Gen Zers αναμένεται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την τάση που θέλει τους Millennials να ενδιαφέρονται όχι μόνον για τις πρακτικές της επιχείρησης, αλλά και για τον ρόλο του CEO. Πολλές επιχειρήσεις υιοθετούν στρατηγική «More Personality in the C-Suite».

Πηγή: www.socidg.com

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ ΤΩΝ ΚΑΝΝΩΝ
Καινοτομία, τόλμη, έμπνευση: σε όλα αυτά που χαρακτηρίζουν το Φεστιβάλ Δημιουργικότητας των Καννών, προστίθεται πλέον ακόμα ένα: η ανάδειξη της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Οι καμπάνιες που βραβεύθηκαν το 2019 το αποδεικνύουν, θέτοντας στο επίκεντρο τη δημιουργικότητα των marketers στη διαχείριση καίριων κοινωνικών ζητημάτων, με μια σειρά από τρόπους:

1 Προβολή της διαφορετικότητας: Αν παλιότερα η διαφήμιση ήταν συνδεδεμένη με την ομοιομορφία της τελειότητας – του σώματος, της διακόσμησης, του lifestyle – πλέον η έμφαση μετατοπίζεται στην αυθεντικότητα και τη μοναδικότητα της πραγματικότητας ατόμων που υποφέρουν από ασθένειες, αναπηρία ή στιγματισμό. Η καμπάνια της Ikea «ThisAbles» προέβαλε μια σειρά προϊόντων που διευκολύνουν την καθημερινότητα ατόμων με αναπηρία, ενώ και η επικοινωνία του Microsoft’s Xbox Adaptive Controller έδινε λύση σε gamers με αναπηρία. Αυτές, όπως και άλλες αντίστοιχες καμπάνιες, προσέφεραν απτές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα, ενώ χρησιμοποίησαν πρωτότυπο storytelling για να ενημερώσουν το κοινό.

2 Ακτιβιστική δράση: Μετατρέποντας την αμφισβήτηση του status quo σε επικοινωνιακή στρατηγική, πολλά από τα brands της λίστας Fortune 500 υιοθετούν μια αντισυμβατική οπτική. Ενδεικτικά είναι τα cases της καμπάνιας της Gillette για τον «τοξικό ανδρισμό», αλλά και αυτό της Nike με την εκστρατεία «Dream Crazy». Αξιοσημείωτο και το ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε για λογαριασμό της Johnson & Johnson, το οποίο αφηγείται την ιστορία των νοσοκόμων που δούλευαν στο San Francisco General Hospital το 1980, σε πτέρυγα με ασθενείς με AIDS.

3 Αξιοποίηση προγράμματος CSR: Πολλές από τις πιο επιτυχημένες καμπάνιες ήταν αυτές που άντλησαν δημιουργικά από μακροχρόνια δέσμευση του brand σε κάποιο κοινωνικό σκοπό ή από προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, αναδεικνύοντας έτσι την αυθεντικότητα της προσπάθειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η δράση My Special Aflac Duck, η οποία οικοδομήθηκε στο πλαίσιο της μακροχρόνιας αποστολής που έχει υιοθετήσει η Aflac κατά του παιδικού καρκίνου: ένα ρομπότ δημιουργήθηκε για να χαρίζει χαμόγελο σε παιδιά με καρκίνο, σχεδιασμένο με επίκεντρο τις δικές τους ανάγκες.

Επανανοηματοδότηση του «purpose»
Αναμφίβολα, η απουσία ενός κοινού λεξιλογίου σχετικά με την κοινωνική αποστολή των εταιρειών δυσχεραίνει την υλοποίηση ενεργειών με κοινωνικό προσανατολισμό. Ωστόσο, προκαλεί αισιοδοξία το γεγονός ότι ο διάλογος γύρω από την έννοια του «purpose» εντείνεται, με τo Φεστιβάλ να μετατρέπεται σε πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων από όλες τις πλευρές. Σε πάνελ υπό τον συντονισμό δημοσιογράφων του Economist, o Rory Sutherland, Vice Chairman της Ogilvy, συνομίλησε με τους CMOs της Pepsi, της Microsoft και της EcoAge για το τι σημαίνει «κοινωνική αποστολή». Η ετυμηγορία; Το purpose είναι κάτι μεγαλύτερο από το κέρδος, οφείλει να εγγράφεται στην εταιρική κουλτούρα και να λειτουργεί ως πρίσμα για τη λήψη αποφάσεων.

Η άνοδος των υβριδικών agencies
Αξιοσημείωτη είναι η στροφή στα υβριδικά agencies, τα οποία συνδυάζουν διαφορετικές δυνατότητες για τη δημιουργία projects που υπερβαίνουν τα συνηθισμένα PR activations ή μια καμπάνια digital marketing. Η τάση αυτή δεν αποτυπώνεται μόνο στη διαφημιστική βιομηχανία: χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Accenture, που εξαγόρασε πρόσφατα τη Droga5, ένα βραβευμένο παγκόσμιο δημιουργικό agency. Προαναγγέλεται έτσι μια νέα εποχή και για το Φεστιβάλ, καθώς η δημιουργικότητα «σπάει» τα καλούπια των υφιστάμενων κατηγοριών βράβευσης. Αυτός ο μετασχηματισμός αφορά άμεσα τις purpose-driven καμπάνιες, οι οποίες στηρίζουν τη δυναμική και το βάθος τους στην ολοκληρωμένη προσέγγιση, για να διασφαλίσουν την αυθεντικότητα για μέγιστη αποτελεσματικότητα.

INFO: 16 από τις 21 καμπάνιες που τιμήθηκαν με Grand Prix συνδέονται με κάποιου είδους κοινωνική αποστολή, αποδεικνύοντας ότι το κοινωνικό μήνυμα δεν εμπνέει απλά, μπορεί να είναι και αποτελεσματικό.

Πηγή: fastcompany.com

ΕΥΡΩΠΗ: SUSTAINABILITY REPORTING TRENDS 2018
Το επίπεδο της δέσμευσης των ευρωπαϊκών εταιρειών ως προς τη βιωσιμότητα και την εταιρική υπευθυνότητα, μέσω των σχετικών στρατηγικών τους στόχων, εξέτασε για άλλη μια χρονιά η ετήσια έκθεση του Centre for Sustainability and Excellence (CSE). Σύμφωνα με την έκθεση Sustainability (CR) Reporting Trends in Europe 2018, αναδείχθηκαν 5 τάσεις και προκλήσεις:

1. Οι εταιρείες στην Ευρώπη τείνουν να εστιάζουν τις δεσμεύσεις τους σε πολύ συγκεκριμένους στρατηγικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από τον τομέα και την περιοχή δραστηριοποίησής τους.

2. Οι social impact στόχοι των εταιρειών αυτών σχετίζονται και με την επέκταση των sustainability στρατηγικών τους στους επιχειρηματικούς τους συνεργάτες, ενισχύοντας την επίδρασή τους στις τοπικές κοινωνίες και παρέχοντας υπεύθυνα προϊόντα και υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, εντοπίστηκαν σημαντικά κενά στη μέτρηση του impact σχετικών πρωτοβουλιών και πρακτικών.

3. Η υιοθέτηση των Στόχων του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UN Sustainable Development Goals- SDGs) έχει προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς στην Ευρώπη. Σημαντικό ποσοστό εκθέσεων βιωσιμότητας ήδη συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς τους SDGs και αναμένεται ότι η πλειοψηφία των εταιρειών θα ενσωματώσει τους Στόχους αυτούς στη στρατηγική της μέσα στην επόμενη πενταετία.

4. Η χρήση συγκεκριμένων οδηγιών ως προς το reporting αυξάνεται, προσδίδοντας αξία, αξιοπιστία, διαφάνεια στις Εκθέσεις Βιωσιμότητας.

5. Στην Ευρώπη, η πλειοψηφία των Εκθέσεων (76%) που ακολουθούν τα guidelines δεν έχουν αναζητήσει εξωτερική πιστοποίηση και, κατά συνέπεια, δεν απολαμβάνουν την αξιοπιστία που αξίζουν. Αν και στόχος τους είναι η διαφάνεια στην παρουσίαση μη οικονομικών αποτελεσμάτων, έχουν διανύσει μόνο τον μισό δρόμο για να το πετύχουν.

κατανοώντας τις ανάγκες της κοινωνίας
Αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην κοινωνία και εστιάζοντας στη δημιουργία μακροπρόθεσμης και διαμοιραζόμενης αξίας, ο επιχειρηματικός κόσμος στρέφει την προσοχή του στη βιωσιμότητα. Επόμενο βήμα, η επένδυση σε νέες μεθοδολογίες μέτρησης και αποτίμησης αποτελεσμάτων των εν λόγω ενεργειών.


Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ
«Έχει, εδώ και χρόνια, αντικατασταθεί η ορολογία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με τις λέξεις βιωσιμότητα, αειφορία, υπευθυνότητα. Ως λέξεις-έννοιες είναι περισσότερο σαφείς και εμπεριέχουν το στοιχείο της ατομικής ευθύνης, της επιλογής και της δράσης. Το πρόγραμμα CARE της Aldemar Resorts δημιουργήθηκε το 1997 όχι ως απάντηση σε μία μόδα ή τάση, αλλά γιατί αυτά που σήμερα αναγνωρίζουμε ως ζητήματα προτεραιότητας για τον πλανήτη και τον άνθρωπο ήταν και τότε θέματα υψηλής ευαισθησίας και σημασίας.

Ο άνθρωπος, η κοινωνία, το περιβάλλον είναι αδιαπραγμάτευτα σε έναν κόσμο που τείνει να ξεχάσει ποιες είναι οι δικές του προτεραιότητες. Η Aldemar Resorts με το CARE σπεύδει να τοποθετήσει τους τρεις αυτούς πυλώνες στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, αλλά και δεσμεύεται να διοχετεύει ενέργεια και πόρους για την ευημερία όλων όσων λειτουργούν στον άξονα των δραστηριοτήτων της».
Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Aldemar Resorts

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
«H Lidl Ελλάς, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα, υλοποιεί δράσεις στους 4 βασικούς πυλώνες: προϊόντα, κοινωνία, περιβάλλον και συνεργάτες. Σημείο αναφοράς της στρατηγικής που ακολουθεί αποτελούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Για τη Lidl Ελλάς, η εταιρική επιτυχία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την κοινωνική υπευθυνότητα. Μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη επιδιώκει να συνεισφέρει στην πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας, υλοποιώντας πρακτικές υπεύθυνης δράσης.

Επίκεντρο στον καθορισμό των στρατηγικών στόχων της εταιρείας αποτελεί ο άνθρωπος, με όλες τις ιδιότητές του: ως συνεργάτης, ως πελάτης, ως προμηθευτής, ως καταναλωτής. Η Lidl Ελλάς αντιλαμβάνεται τον ρόλο της στην κοινωνία ως ενεργό και συμμετοχικό. Συνεργάζεται με αναγνωρισμένους κοινωνικούς εταίρους, στηρίζοντας τον συνάνθρωπο, καθώς και πρωτοβουλίες φορέων. Μετρήσιμα αποτελέσματα και δράσεις της εταιρείας για την κοινωνία υπάρχουν στο www.lidl-hellas.gr/el/koinwnia-eke. Η Lidl Ελλάς ως μέρος της κοινωνίας, δρα με αυξημένο αίσθημα ευθύνης, έχοντας ως όραμά της ένα καλύτερο αύριο!»
Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Social Media, Lidl Ελλάς

ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΞΙΑΣ
«Η αναγνώριση της ανάγκης για την ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στο επιχειρηματικό μοντέλο και η παγκόσμια τάση που επικρατεί προς αυτή την κατεύθυνση, βασίζεται στη λογική της δημιουργίας μακροπρόθεσμης και διαμοιραζόμενης αξίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων μερών τους. Πώς, δηλαδή, μία εταιρεία δημιουργεί πραγματικά αξία μέσα από τις δραστηριότητές της για όσους επηρεάζονται από αυτήν.

Η τάση αυτή συνεπάγεται την αναγνώριση της ανάγκης για μέτρηση και αποτίμηση των επιδράσεων που οι επιχειρήσεις δημιουργούν στα ενδιαφερόμενα τους μέρη και ευρύτερα στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, με σκοπό τη βελτίωση της συνολικής αξίας που δημιουργούν, η οποία δεν αποτυπώνεται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις και σχετίζεται με μη-χρηματοοικονομικά κεφάλαια, όπως το ανθρώπινο, το πνευματικό, το φυσικό και το κοινωνικό. Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται επανασχεδιασμός και επαναπροσδιορισμός των στρατηγικών και επιχειρησιακών διαδικασιών, κατανόηση των αναγκών και προσδοκιών της αγοράς και της κοινωνίας, καθώς και επένδυση σε διαθέσιμες και νέες μεθοδολογίες μέτρησης και αποτίμησης αποτελεσμάτων για τη δημιουργία και τη διαχείριση της μακροπρόθεσμης αξίας».
Κιάρα Κόντη, Director, Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, EY Ελλάδος

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
«Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018 του ομίλου Quest ενημερώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη στρατηγική του ομίλου, αλλά και ειδικότερα των εταιρειών, Info Quest Technologies, Uni Systems, iSquare και ACS σχετικά με τα κύρια θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες τάσεις, η Έκθεση ευθυγραμμίζεται με τα νέα Πρότυπα GRI, τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Εργασία, το Περιβάλλον και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς όπως επίσης ευθυγραμμιζόμαστε και με τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας. Ο στόχος μας φυσικά είναι να παρουσιάζουμε κάθε φορά πρόοδο στους τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και στους δείκτες των ουσιαστικών θεμάτων που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, καλλιεργώντας ένα πνεύμα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την πορεία των εταιρειών του ομίλου μας».
Έφη Κουτσουρέλη, Αντιπρόεδρος ΔΣ Quest Συμμετοχών, Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Όμιλος Quest

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ
«Η συνεισφορά στην κοινότητα μέσα στην οποία λειτουργούμε αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας της Allianz Ελλάδος. Η στρατηγική μας επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς ομάδων και την παροχή των απαραίτητων εφοδίων ώστε να εξελιχθούν. Στο πλαίσιο αυτής, υλοποιούμε το Allianz World Run. Μια πρωτοβουλία του ομίλου, όπου όλοι οι εργαζόμενοί μας τρέχουν για καλό σκοπό συγκεντρώνοντας χρήματα για την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS. Φέτος, ξεπεράστηκαν οι χιλιομετρικοί στόχοι που είχαν τεθεί και συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 1,6 εκατ. χιλιόμετρα.

Σε ό,τι αφορά τον επιχειρηματικό τομέα, συμμετέχουμε σε δράσεις όπως το Investment Ready Program, ένα μοναδικό πρόγραμμα που στηρίζει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, με κοινωνικό αντίκτυπο. Μάλιστα, η ελληνική κοινωνική start-up, Wise Greece, μια από τις εταιρείες που στηρίξαμε, κέρδισε φέτος το βραβείο Allianz Future Generations αξίας 40.000 ευρώ, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε 8 φιναλίστ επιχειρήσεις απ’ όλο τον κόσμο. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η συμμετοχή μας στο θεματικό πρόγραμμα “Thought For Food” μέσα από την υλοποίηση δράσεων που δίνουν τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να αποκτήσουν τα προσόντα που χρειάζονται για να διαπρέψουν στον αγροκτηνοτροφικό τομέα».
Τζούλη Πανάγου, Διευθύντρια Market Management & Επικοινωνίας, Allianz Ελλάδος

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
«Η βιώσιμη ανάπτυξη και ιδίως το ζήτημα του πλαστικού και της ανακύκλωσης των συσκευασιών είναι εξαιρετικής σημασίας για εμάς. Πιστεύουμε ότι οι συσκευασίες μπορούν και αξίζει να έχουν μία δεύτερη ζωή και είμαστε η πρώτη εταιρεία τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο πλαστικό (rPΕΤ) στις συσκευασίες αναψυκτικών. Παράλληλα, εμβληματικά προγράμματα όπως το Zero Waste Future από την Coca-Cola, εμπνέουν πολίτες να εντάξουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στην καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, πιστεύουμε ότι εταιρείες όπως εμείς έχουμε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην απασχόληση και προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το ταλέντο και τις δεξιότητες των νέων στη χώρα μας. Πέρα από ευκαιρίες απασχόλησης στην εταιρεία μας, επιδιώκουμε μία στενότερη σχέση με τα πανεπιστήμια και νέους αποφοίτους, ενώ με πρωτοβουλίες όπως το Youth Empowered ενώνουμε τις δυνάμεις μας με μερικούς από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, με στόχο να τους βοηθήσουμε να έχουν ένα σπουδαίο μέλλον στην Ελλάδα».
Αγγελική Πατρούμπα, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας, Coca-Cola Τρία Έψιλον

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΜΕ ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ
«Στην ΑΧΑ ακολουθήσαμε μία εξελικτική πορεία ένταξης της υπευθυνότητας στη λειτουργία μας, ξεκινώντας από μία διερευνητική προσέγγιση, συνεχίζοντας με έναν μακροσκοπικό σχεδιασμό και καταλήγοντας στην υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου με σαφή προσανατολισμό. Από το 2012 μέχρι σήμερα επικεντρωθήκαμε στην πρόληψη, επιλέγοντας 3 τομείς δραστηριότητας: την οδική ασφάλεια, την υγεία και την προστασία από φυσικές καταστροφές. Μέσα από μακροπρόθεσμες στρατηγικές συνέργειες εκπαιδεύσαμε πάνω από 80.000 πολίτες.

Παράλληλα, αξιοποιήσαμε τη δυναμική των social media για την προώθηση μηνυμάτων ευθύνης, ενημερώνοντας 4,5 εκατομμύρια χρήστες με την καμπάνια “Άσε τις Βλακείες” και αγγίζοντας το 70% των χρηστών ηλικίας 25-54 ετών με την εκστρατεία “Ο Σεισμός έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις”. Κύριος σταθμός της πορείας μας είναι η δημιουργία της διαδραστικής-ψηφιακής έκθεσης για τον σεισμό, σε συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, η οποία μέσα σε λίγους μήνες προσέλκυσε 13.000 παιδιά και γονείς. Η έκθεση θα επαναλειτουργήσει τη νέα σχολική χρονιά και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν καλύτερα τι σημαίνει σεισμός και πώς μπορούν να προστατευθούν από αυτόν».
Λένα Πλαΐτη, Διευθύντρια Επικοινωνίας, ΑΧΑ Ασφαλιστική

ΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΠΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
«Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία στροφή των εταιρειών σε πιο ανθρωποκεντρικές πρακτικές, ώστε να δημιουργηθεί ένα αποτύπωμα ικανό να βελτιώσει την καθημερινότητα όλων μας, αλλά κυρίως των επόμενων γενεών. Άλλοτε για το περιβάλλον εν γένει και άλλοτε για τους συνανθρώπους μας, οι δράσεις αυτές θεωρούνται μονόδρομος, ακολουθώντας την ανάγκη, και όχι απλά μία τάση, της εποχής μας για μία βιώσιμη καθημερινότητα.

Η Κωτσόβολος είναι μία εταιρεία που έχει εντάξει στο ενεργητικό της σημαντικές και πολυάριθμες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Για παράδειγμα, το “Δεύτερο Σπίτι για τη συσκευή που δεν χρειάζεσαι” ή η “Ημέρα Καλής Πράξης” αφορούν ενέργειες που ακουμπούν στο DNA της Κωτσόβολος και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε, απαντώντας σε αρκετά ζητήματα που προβληματίζουν τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Για όλους εμάς, είναι αβίαστη δέσμευση η ενασχόλησή μας με ενέργειες για την κοινωνία».
Μάριαμ Σάντρι, Marketing Manager, Κωτσόβολος Dixons South-East Europe

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ
«Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύγχρονο “επιχειρείν” είναι η καθηλωτική ταχύτητα που χαρακτηρίζει τις εξελίξεις σε κάθε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μία συνθήκη που, εάν δεν ενταχθεί στους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, δεν είναι δυνατό να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η Εθνική Ασφαλιστική, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής της, αποδεικνύει εμπράκτως το ενδιαφέρον και την ευαισθησία της για τη στήριξη της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται. Δίνοντας προτεραιότητα σε πέντε βασικούς πυλώνες: Ιδιωτική Ασφάλιση & Οικονομία, Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνία, Πολιτισμό / Αθλητισμό και Περιβάλλον, εφαρμόζει πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, λειτουργώντας ανταποδοτικά προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στην Εθνική Ασφαλιστική αναγνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στον άνθρωπο και αντιλαμβανόμαστε ξεκάθαρα ότι η ανάπτυξή μας οφείλει και πρέπει να είναι βιώσιμη. Στην πρόκληση αυτή, η Εθνική Ασφαλιστική θα ανταποκριθεί».
Σταύρος Κωνσταντάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνική Ασφαλιστική