Το διεθνές και εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον, η διαρκής και πολλαπλάσια ροή ειδήσεων και η διείσδυση των Social Media διαμορφώνουν ένα πεδίο σημαντικών προκλήσεων για τα στελέχη του τομέα Εταιρικών Υποθέσεων (ΕΥ).

Παράλληλα, το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον της χώρας μέσα στο οποίο οι εταιρείες καλούνται να προσαρμοστούν στη νέα ψηφιακή εποχή και να δημιουργήσουν δομές forward-learning Οργανισμών, κάνει ακόμα πιο επιτακτική τη μετεξέλιξη του ρόλου των στελεχών Εταιρικών Υποθέσεων.  Σήμερα, τα στελέχη των Εταιρικών Υποθέσεων έχουν να διαδραματίσουν ένα πιο σημαντικό ρόλο, αυτόν του  business partner. Επιβάλλεται να έχουν καλύτερη γνώση, όχι μόνο της επιχείρησης τους, αλλά και του ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος συμμετέχοντας ενεργά στη χάραξη στρατηγικής της εταιρείας.

Ο ρόλος του υπεύθυνου ΕΥ στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον ξεπερνά τις επικοινωνιακές ανάγκες του οργανισμού. Ως ένας business partner καλείται να υποστηρίζει τον οργανισμό σε θέματα στρατηγικής:
– Παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τάσεις της αγοράς και insights που διαμορφώνουν τη στρατηγική της εταιρείας
– Δημιουργώντας ένα ισχυρό εταιρικό αφήγημα που υπηρετεί την επιχειρηματική στρατηγική και ενισχύει τη θέση του οργανισμού στην αγορά
– Καταστρώνοντας μια στρατηγική επικοινωνίας που αντιμετωπίζει ισότιμα τον εσωτερικό και τον εξωτερικό πελάτη. Πλέον, στη digital εποχή, δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών κοινών ενός οργανισμού. Ο υπεύθυνος ΕΥ οφείλει να διασφαλίσει ότι η ηγετική ομάδα και τα υπόλοιπα μέλη εκφράζουν με συνέπεια τα μηνύματα, τους στόχους και τις αξίες του προς όλα τα ενδιαφερόμενα κοινά.
– Καταρτίζοντας ένα ολοκληρωμένο πλάνο εντοπισμού και διαχείρισης επιχειρηματικού ρίσκου που θα λαμβάνει υπόψη του όλο το εύρος των stakeholders
– Εστιάζοντας στην ενιαία και ολιστική αντίληψη της επικοινωνίας – Τα στελέχη ΕΥ οφείλουν πλέον να καθοδηγούν 24/7 μία σειρά από λειτουργίες επικοινωνίας (media relations, internal communications, government affairs, και community relations κ.α.), προσφέροντας στον οργανισμό ουσιαστικό έλεγχο και συνέπεια στα μηνύματα, στη φήμη, στο αφήγημα και στην εικόνα της ίδιας της εταιρίας. Μέσα από όλα τα παραπάνω, τα στελέχη των ΕΥ έχουν πλέον ένα πιο δυναμικό και εμπλουτισμένο ρόλο, αυτόν του true business partner ο οποίος ξεφεύγει από τα όρια της στρατηγικής επικοινωνίας, για να συνδεθεί ενεργά με τη διαμόρφωση της στρατηγικής και της ευρύτερης αφήγησης που προσδιορίζει την εταιρεία.