Εντείνονται οι προσδοκίες του κοινού σχετικά με τη δράση των εταιρειών σε ζητήματα ESG, σύμφωνα με την ετήσια παγκόσμια έρευνα της ΕΥ με τίτλο «Long-Term Value and Corporate Governance Survey». Ειδικότερα, το ποσοστό των μελών των διοικητικών συμβουλίων και των ανώτατων στελεχών οι οποίοι εκτιμούν ότι η πανδημία ενίσχυσε τις προσδοκίες των καταναλωτών, των εργαζόμενων, των κυβερνήσεων και της ευρύτερης κοινωνίας, ότι οι επιχειρήσεις θα τεθούν επικεφαλής της προσπάθειας για θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, αυξήθηκε από 66% σε 84%.

Επίσης, αυξήθηκαν από 28% σε 43% οι ερωτηθέντες που διαπιστώνουν έλλειψη επαρκούς δέσμευσης από τα ΔΣ για λήψη αποφάσεων οι οποίες ενσωματώνουν πλήρως κριτήρια ESG που θα δημιουργούσαν μακροπρόθεσμη αξία. Το 55% αναφέρει ότι υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των ηγετικών στελεχών για τον τρόπο εξισορρόπησης των βραχυπρόθεσμων προβληματισμών με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη -ποσοστό το οποίο ανέρχεται σε 68% στους προέδρους και στα μη εκτελεστικά μέλη των ΔΣ.

Επιπρόσθετα, 66% των ηγετικών στελεχών θεωρεί, πρώτον, τη μακροπρόθεσμη αξία μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών για θέματα ESG και, δεύτερον, την ανθεκτικότητα στους κινδύνους ESG, ως τα δύο κορυφαία πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης κριτηρίων ESG στην εταιρική στρατηγική. Παράλληλα, 83% δήλωσε ότι επιθυμεί την καθιέρωση υποχρεωτικών εταιρικών αναφορών για τις επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης, με βάση διεθνή πρότυπα.