Υποβολή προσφορών έως τις 05/02
Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών ψηφιακής, μη γραμμικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού (σουίτες μοντάζ), για χρονικό διάστημα ενός έτους και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής.

Η ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 55.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 05/02 στις 13:30.