Η ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 55.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 05/02 στις 13:30.