Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό «Παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού & υλοποίησης ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, που θα συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών (γονιών και υποψήφιων φοιτητών) σχετικά με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, που θα συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τις ευκαιρίες φοίτησης που παρέχει και την ανάδειξή του ως έναν σημαντικό εκπαιδευτικό φορέα που ανταποκρίνεται επιτυχώς στις διαρκώς εξελισσόμενες και αυξανόμενες εκπαιδευτικές και ερευνητικές προκλήσεις.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 163.999 ευρώ με ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022.