Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος» προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας (ΣΔΕ) ΥΠΕΝ» της πράξης «Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας».

Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού δεν θα υπερβεί το ποσό του 1.050.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο ανάδοχος θα αναλάβει μεταξύ άλλων, τον επικοινωνιακό σχεδιασμό και την εξειδίκευση των ενεργειών, τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής και δημιουργικής ταυτότητας της καμπάνιας και των επιμέρους δράσεων, την προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την παραγωγή ενημερωτικού υλικού, τη δημιουργία ιστοσελίδας, προωθητικές ενέργειες στο διαδίκτυο και αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίστηκε η 29η Νοεμβρίου.