Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) πραγματοποιεί το διεθνώς πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Certified CSR Practitioner στην Αθήνα, στις 17 και 18 Φεβρουαρίου, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο πρόγραμμα για τη δημιουργία Απολογισμών βάσει του προτύπου Global Reporting Initiative (GRI) στις 21 και 22 Φεβρουαρίου. Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογηθούν, μετά από ειδική εργασία ώστε να λάβουν την επαγγελματική αναγνώριση, από τον διεθνή οργανισμό Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA) και το CSE, που θα τους επιτρέπει να λειτουργούν ως Υπεύθυνοι Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης οργανισμών και εταιρειών.