Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) επαναπροκηρύσσει τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Προβολή Δράσεων ΕΔΣΝΑ». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.900.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τους 24 μήνες. Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά στον σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών προβολής, ενημέρωσης και επικοινωνίας της πολιτικής διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με σκοπό τη δημιουργία μιας σαφούς εικόνας για τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούνται, τις ευκαιρίες συμμετοχής που υπάρχουν και τις θετικές επιπτώσεις που θα δημιουργηθούν στις τοπικές κοινωνίες. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει στρατηγική επικοινωνίας, συνδυασμένες ενέργειες προβολής και δημοσιότητας, εκδηλώσεις-ημερίδες, συνέδρια, προβολή στο διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.