Ο Δήμος Τρίπολης προχώρησε στην επαναπροκήρυξη δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού υπηρεσιών με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την πράξη «Δημιουργία Κέντρου Προβολής της σιδηροδρομικής και της ελαιοκομικής ιστορίας του Ελαιοχωρίου». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία εκθεσιακού χώρου προβολής του αγροτικού βίου και ειδικότερα της ελαιοκομικής παράδοσης και της σιδηροδρομικής ιστορίας του Ελαιοχωρίου του Δήμου Τρίπολης. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την αποκατάσταση και διαρρύθμιση του κτιρίου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου του Ελαιοχωρίου και τη μελέτη προβολής και δημοσιότητας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 284.617 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η Δευτέρα 19/04/2021.