Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 80.000 ευρώ υμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  Το έργο χρηματοδοτείται από το ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της ΕΥΔΕΠ ΑΝΑΔ. και η διάρκεια εκτέλεσής του είναι πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών λήγει στις 8 Αυγούστου.