Λόγω μεταβολής του φυσικού αντικειμένου του έργου

Το ΔΙΔΔ ακύρωσε τον πρώτο διαγωνισμό λόγω μεταβολής του φυσικού αντικειμένου του έργου. Το αντικείμενο του έργου αφορά σε διοργάνωση εκδηλώσεων, αρθρογραφία σε τοπικές εφημερίδες, δημοσίευση ένθετου σε εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και παραγωγή και αναμετάδοση ραδιοφωνικού σποτ. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 95.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η ημερομηνία υποβολής των προσφορών λήγει στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου.