Σε διακοπή της προηγούμενης διαδικασίας και επαναπροκήρυξη προχώρησε η Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΕ, του διαγωνισμού για «υπηρεσίες συμβουλευτικής, πληροφορικής και δημοσιότητας για την προώθηση της επιχειρηματικότητας» του έργου με τίτλο «Promotion of Entrepreneurship and Innovation in the Rural Area of Kavala, Drama, Smolyan and Blagoevgrad».

Η παρούσα σύμβαση διακρίνεται σε 2 τμήματα:

Τμήμα 1 – «Εκπόνηση πλάνου δημοσιότητας και επικοινωνίας, διοργάνωση εναρκτήριας ημερίδας, υλοποίηση εργαστηρίων, τεχνική υποστήριξη παροχής και υλοποίησης συμβουλευτικών συνεδριών, εκπόνηση πλάνου βιωσιμότητας, συνεισφορά περιεχομένου για την εκπόνηση έρευνας των χαρακτηριστικών της περιοχής και εκπόνηση πλάνου των μέσων πολιτικής για την προώθηση της επιχειρηματικότητας της περιοχής» και Τμήμα 2 – «Ανάπτυξη mini-site και διαδικτυακού εργαλείου συμβουλευτικής». Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 107.500 ευρώ, με νέα προθεσμία παραλαβής προσφορών τις 28/03/2022.