287 νέα επενδυτικά σχέδια ανακοίνωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας

Τα 287 νέα σχέδια, που εντάσσονται στη δράση «digi-retail» έχουν συνολικό προϋπολογισμό 10,2 εκατ. ευρώ και η συνολική επιχορήγηση (δημόσια δαπάνη) που εγκρίθηκε ανέρχεται σε 5,8 εκατ. ευρώ και προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης διατίθενται συνολικά πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους 100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις λιανικής.

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 2.816 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 124,6 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 72,7 εκ. ευρώ ήταν δημόσια δαπάνη. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τη συνδρομή πόρων όλων των ΠΕΠ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.