Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020

Οι δράσεις αφορούν ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ και των επιμέρους παρεμβάσεών του που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ.), όσο και στην κοινή γνώμη. Η περίοδος υποβολής προτάσεων έργων από τους αρμόδιους φορείς ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2020.