Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά στην αγορά υπηρεσιών για σχεδιασμό, κατασκευή, μεταφορά, εγκατάσταση, συντήρηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και διακόσμηση περιπτέρων σε καθορισμένες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τα έτη 2012 και 2013, για σκοπούς προώθησης του τουρισμού υπαίθρου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 120.400 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στo πλαίσιo του Άξονα Προτεραιότητας 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα.