Παρουσιάζει το σχετικό πρόγραμμα που αναπτύσσεται από τον όμιλο.

«Ένας στόχος σε κάθε Κύπελλο» είναι ο τίτλος της πέμπτης έκδοσης της Έκθεσης Βιωσιμότητας του ομίλου Lavazza. Το έγγραφο αναφέρει την προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από το πρόγραμμα βιωσιμότητας του ομίλου, αντικατοπτρίζοντας μια στρατηγική εμπνευσμένη από την αίσθηση ευθύνης που η εταιρεία έχει για πάνω από 120 χρόνια έναντι των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται, και ιδιαίτερα προς τους καλλιεργητές καφέ, τους εργαζομένους και τους καταναλωτές. Με βάση τις αρχές της ατζέντας του 2030 που υποστηρίζει η Lavazza από το 2017, προσδιορίζονται οι 4 πυλώνες προτεραιότητας βιωσιμότητας όπου πρέπει να επικεντρωθεί τα επόμενα χρόνια: Στόχος 5 – Ισότητα των φύλων, Στόχος 8 – Οικονομική ανάπτυξη, Στόχος 12 – Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και στόχος 13 – Αλλαγή του κλίματος.