Εκεί αποτυπώνεται, μέσα από τεκμηριωμένα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, η δέσμευση της εταιρείας να προάγει την επιχειρηματική ανάπτυξη παράλληλα με την φροντίδα των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη συνεισφορά στην υπεύθυνη λειτουργία της αγοράς και τη στήριξη των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Ο Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2008 περιλαμβάνει το σύνολο των κοινωνικών δράσεων της εταιρείας και ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ισορροπημένη παρουσίαση όλων των τομέων Κοινωνικής Υπευθυνότητας – Αγορά, Χώρος Εργασίας, Κοινωνία και Περιβάλλον, στην παρουσίαση ποσοτικών αποτελεσμάτων, με τον αριθμό των ποσοτικών δεικτών γενικά και των πληρών δεικτών GRI και στην εφαρμογή και χρήση διεθνών οδηγιών Κοινωνικής Υπευθυνότητας, όπως το GRI, το ΑΑ1000, το EFQM, το LBG  κλπ.