Εκδήλωση για τη βιώσιμη ανάπτυξη διοργάνωσε η ΕΥ Ελλάδος, με θέμα «Focusing on what matters for sustainable development», και τη συμμετοχή στελεχών ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών.

Οι ομιλητές της ΕΥ ανέλυσαν ορολογίες σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενώ αναφέρθηκαν ειδικότερα στην έννοια της διπλής ουσιαστικότητας (double materiality), εξηγώντας πώς αυτή ερμηνεύεται στον νέο κανονισμό Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Ανέλυσαν, επίσης, την έννοια και τη σημασία του στόχου «net zero» για τις εταιρείες.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στις απαιτήσεις που προκύπτουν από τους πιο πρόσφατους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Κανονισμούς, Οδηγίες και Νόμους. Στη δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης, έγινε παρουσίαση των ευκαιριών και οφελών που αναδύονται για τις εταιρείες από τη στροφή που λαμβάνει χώρα σε επίπεδο κανονισμών αλλά και τάσεων της αγοράς, όπως η ολοένα αυξανόμενη έμφαση των επενδυτών σε θέματα μη-χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.