Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Export Expert»

Κύριο μήνυμα της εκδήλωσης ήταν ότι η ενίσχυση της χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με τη στρατηγική πληροφόρηση, το εξειδικευμένο προσωπικό και τη διαμόρφωση μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής με πυλώνες την εξωστρέφεια και την καινοτομία, είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για την ενίσχυση της εξαγωγικής προσπάθειας των δυναμικών επιχειρήσεων της ελληνικής περιφέρειας. Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις ανάπτυξης δικτυώσεων της Πρωτοβουλίας για την Εξωστρέφεια «Export Expert» του ΣΕΒ.