Σε συνεργασία με την KPMG

Όπως προέκυψε από τη συζήτηση, οι επιχειρήσεις που αποτυγχάνουν να προετοιμαστούν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις επιδράσεις των αλλαγών, βρίσκονται σε κατάσταση πανικού και δέχονται τις αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη τους, στα αποτελέσματα τους, στη δέσμευση των εργαζομένων που παραμένουν, και στην εμπιστοσύνη. Το στέλεχος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει τη δυνατότητα να γίνει πιο αποτελεσματικό και να λειτουργήσει σαν «σύμβουλος» ειδικός σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού προς την επιχείρηση. Μπορεί, μεταξύ άλλων, να συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση εξαντλώντας όλες τις πιθανότητες εναλλακτικών λύσεων για μείωση των απολύσεων, αλλά και να συμβάλει ενεργά, αναπτύσσοντας κατάλληλα «εργαλεία» για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επικοινωνιακού πλάνου προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.