Ενημερώνει τους φορείς του δημοσίου για τις διαδικασίες έγκρισής της

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας με χθεσινή της εγκύκλιο προς όλους τους δημόσιους φορείς ενημερώνει ότι όλα τα επικοινωνιακά προγράμματα των φορέων αυτών και των ελεγχόμενων εταιρειών τους υπόκεινται πλέον σε κεντρικό έλεγχο. Στην εγκύκλιο αυτή, η Γενική Γραμματεία προειδοποιεί τις διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου πως δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα διαφημιστικό πρόγραμμα εάν δεν έχει την απαιτούμενη έγκριση της κεντρικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, οι φορείς του Δημοσίου πρέπει να υποβάλουν άμεσα, εντός 10ημέρου, στην κεντρική υπηρεσία τους φακέλους των αιτήσεών τους για διαφημιστικά προγράμματα στα ΜΜΕ προϋπολογισμού άνω των 30.000 ευρώ. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του προγράμματος, όπως περιεχόμενο, χρονοδιάγραμμα, πόροι, επικοινωνιακοί σκοποί, πιθανές συνεργασίες με φορείς του ιδιωτικού τομέα και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Παράλληλα, πρέπει να κατατίθεται η ποσόστωση της διαφημιστικής δαπάνης ανά Μέσο Ενημέρωσης πανελλαδικά και στην περιφέρεια. Σε περίπτωση μη έγκρισης του επικοινωνιακού προγράμματος, η Γενική Γραμματεία θα εκδίδει αιτιολογημένη απόρριψη και πρόταση υλοποίησης του προγράμματος.