Στο πλαίσιο της προώθησης της επιχειρηματικότητας νέων

Συγκεκριμένα, η ΕΕΔΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013, έχει αναλάβει την υλοποίηση με ίδια μέσα της «Συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) επιχειρήσεων στο πλαίσιο της προώθησης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων», και συγκεκριμένα την παροχή συμβουλευτικής σε ωφελούμενους οι οποίοι έχουν συστήσει επιχείρηση στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων» του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης περιλαμβάνει ενέργειες ομαδικής και ατομικής συμβουλευτικής και ηλεκτρονική εκπαίδευση. Επιπλέον η ΕΕΔΕ, με στόχο την πληρέστερη αντιμετώπιση των δυσκολιών που ανακύπτουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα, προσφέρει, επιπρόσθετα, υπηρεσίες ηλεκτρονικής πλατφόρμας συμβουλευτικής και δικτύωσης.