Επιστολή του Προέδρου προς Δραγασάκη και Παππά
Με επιστολή που υπογράφει ο Πρόεδρος της Ένωσης, Μανόλης Παπαπολύζος, η ΕΔΕΕ απευθύνεται στους Υπουργούς Δραγασάκη και Παππά ζητώντας την επαναφορά των προβλέψεων διαφάνειας στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου.

Πιο συγκεκριμένα, ζητά να επανέλθει στους διαγωνισμούς διαφημιστικής προβολής του Δημοσίου η συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΔΕΕ ως εμπειρογνώμονα χωρίς δικαίωμα ψήφου στις Επιτροπές Αξιολόγησης και η υποχρέωση πιστοποίησης υποψήφιων αναδόχων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435/2009 «Υπηρεσίες επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους». Όπως αναφέρει η ΕΔΕΕ, για τον κλάδο της επικοινωνίας καμία από τις παραπάνω ρυθμίσεις δεν συνδέεται με επιχειρηματικό όφελος, ενώ αντίθετα, απαιτείται χρονική δέσμευση για τα στελέχη και οικονομικό κόστος για τις εταιρείες.

Ωστόσο, «τέτοιες ρυθμίσεις, συμβάλλουν στην ομαλή συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και καταδεικνύουν τη σοβαρότητα στην αντιμετώπιση του επαγγελματικού μας αντικειμένου εκ μέρους του Κράτους, με ένα τρόπο σύγχρονο και διαφανή», επισημαίνει η Ένωση. Οι προβλέψεις αυτές καταργήθηκαν με τροπολογία και αναδρομικά από το 2016, στο πλαίσιο συμμόρφωσης στο Ν.4412/2016, ο οποίος ρυθμίζει τις δημόσιες συμβάσεις κατά τις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Πιστεύοντας ότι η κατάργηση των προβλέψεων αυτών έγινε εκ παραδρομής και ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν μπορεί να προχώρησε στη συνειδητή κατάργηση παραμέτρων που συνιστούν δικλείδα διαφάνειας, η ΕΔΕΕ καλεί τα αρμόδια Υπουργεία να επαναφέρουν νομοθετικά την ισχύ των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 5 του Π.Δ.261/1997.