Η υποβολή προσφορών θα πραγματοποιείται έως τις 22 Ιανουαρίου 2018, στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, www.eprocurement.gov.gr. Παράλληλα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί και συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Δημιουργία Portfolio Προβολής Αγροδιατροφικών Προϊόντων και Ψηφιακών Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 39.990 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίστηκε η 17η Ιανουαρίου 2018.