Με συνολική δαπάνη 2.300.000 ευρώ

Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει τη Δράση «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) II», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος του ΕΣΠΑ 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ».

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.300.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ΜμΕ επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα έξι μηνών με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 5.000 έως 15.000 ευρώ. Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου για να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενσωματώσουν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην λειτουργία τους ώστε να αναπτύξουν ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.ά.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τις ακόλουθες ενέργειες: Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ηλεκτρονικές κρατήσεις, Εσωτερική οργάνωση με την αξιοποίηση ΤΠΕ, Διαχείριση παραγωγής με την αξιοποίηση ΤΠΕ και Ψηφιακή προβολή – Διαφήμιση. Η ηλεκτρονική υποβολή των Επενδυτικών Σχεδίων στο Πληροφοριακό  Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) θα διαρκέσει έως τις 09/09/2019.