Ανάδοχος σε δύο specs ορίστηκε η Choose, συνολικής αξίας άνω των 4 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε νικήτρια στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «Δράσεις Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται σε 3.025.414 ευρώ. Παράλληλα, η Choose ορίστηκε ανάδοχος του έργου «Δράσεις δημοσιότητας του ΕΠ Αττικής 2014-2020», μετά τον σχετικό διαγωνισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής.

Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προβολής και δημοσιότητας του ΕΠ Αττική 2014-2020, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις όπως Στρατηγική επικοινωνίας και σχέδιο δράσεων, Συνδυασμένες ενέργειες προβολής και δημοσιότητας, Ανάπτυξη και παραγωγή έντυπου, οπτικοακουστικού και ενημερωτικού υλικού, Εκδηλώσεις/Ημερίδες και Έρευνα αναγνωρισιμότητας. Η αξία του έργου ανέρχεται σε 1.150.290 ευρώ.