Για τα έτη 2016 και 2017
Ο όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη προχώρησε σε δημοσίευση του Απολογισμού Βιωσιμότητας για τα έτη 2016 και 2017, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI G4, τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και του ISO 26000.

Στόχος του Απολογισμού Βιωσιμότητας είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, για τις επιδράσεις της εταιρικής δραστηριότητας του ομίλου, μέσω της παρουσίασης των πολιτικών, των δράσεων και των μελλοντικών του στόχων, που έχουν ως άξονα την κοινωνικά υπεύθυνη λειτουργία του. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι δραστηριότητες που αφορούν στην ενίσχυση των αρχών των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων, στην ενθάρρυνση και στη διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον, στη συνεισφορά στα κοινωνικά προβλήματα του τόπου και στη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση.