Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο προϋπολογισμός είναι 133.138 ευρώ και η διαβούλευση θα διαρκέσει έως 2/5/2019.

Τα σχόλια υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και, μετά το πέρας της προθεσμίας θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Δήμου Χανίων (www.chania.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.