Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας

Το έργο αφορά στο διάστημα 2014-2015 και περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών για την εξειδίκευση της στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας και την υλοποίηση των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 447.154 ευρώ πλέον ΦΠΑ και η προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2014.