Υποβολή προσφορών μέχρι τις 07/02
Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό για υπηρεσίες προμήθειας ελληνικού ημερήσιου τύπου/εφημερίδες, για χρονικό διάστημα έως 31-12-2019 με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής κάθε φύλλου εφημερίδας (απλή έκδοση), πλέον συμφέρουσα βάσει τιμής.

Η δαπάνη ανέρχεται σε 59.960 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής λήγει 07/02.