Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σύμβουλος Επικοινωνίας του έργου finMED του Προγράμματος Interreg Med».

Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 66.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area» με ακρωνύμιο finMED. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 10/09/2019.