Με προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ, από την Επιτροπή των Περιφερειών

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 4ετής και το εκτιμώμενο κόστος του έργου, εκτός ΦΠΑ, ανέρχεται μεταξύ 4,5 και 5 εκατ. ευρώ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διοργάνωση και η διαχείριση εκδηλώσεων και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, παροχή βοήθειας για τον σχεδιασμό των εκδηλώσεων σε υλικοτεχνικά θέματα και στη διαφήμιση, ειδικές δραστηριότητες για τα μέσα ενημέρωσης, παροχή υπηρεσιών σχετικά με την οργάνωση εκθέσεων, τη διακόσμηση και τα περίπτερα πληροφοριών, αξιολόγηση, εκθέσεις κ.ά. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 21 Φεβρουαρίου.