Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή πληροφόρησης στην ελληνική γλώσσα για θέματα δημόσιας υγείας, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στην καθημερινή ζήτηση υπηρεσιών υγείας εκ μέρους των πολιτών από το δημόσιο σύστημα υγείας, η καταγραφή και διαβίβαση καταγγελιών και παρατηρήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας, η υποστήριξη δομών δημόσιας υγείας σε πρωτοβουλίες ενημέρωσης και η εξυπηρέτηση και υποστήριξη πολιτών που ζητούν υπηρεσίες υγείας. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 2 Απριλίου.