Με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ

Η διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου είναι 4 χρόνια και η εκτιμώμενη συνολική αξία ανέρχεται σε 500.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Βασικός στόχος της σύμβασης είναι να προσδιορίσει/σχεδιάσει αποτελεσματικούς συνδυασμούς χρηματοοικονομικών μέσων και συνοδευτικών μέτρων για την αύξηση της συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων/συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των ευπαθών ομάδων, και ιδιαίτερα των ομάδων με χαμηλές δεξιότητες, των μεταναστών και των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, είτε απασχολούμενων είτε ανέργων, και να παράσχει συστάσεις πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού του πανευρωπαϊκού(ών) οικονομικού(ών) μέσου(ων).

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 10 Οκτωβρίου.