Δημιουργία δομής στήριξης καινοτόμου επιχειρηματικότητας

Σύμφωνα με την προκήρυξη, στο πλαίσιο των αλλαγών που έχουν σημειωθεί, ο ΣΕΒ θεωρεί αναγκαία την υλοποίηση δράσης ολοκληρωμένου χαρακτήρα η οποία θα διερευνήσει τα εναλλακτικά εταιρικά σχήματα και λειτουργικά πρότυπα μιας δομής στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Επίσης, θα διερευνήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας που αναμένεται να υποστηρίξει η δομή και θα κινητοποιήσει τις ΜΜΕ ώστε να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες της δομής στήριξης.

Τέλος, θα διερευνήσει τα εναλλακτικά πρότυπα οργάνωσης και διοίκησης της δομής στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και θα τεκμηριώσει τη σκοπιμότητα σύστασης μιας τέτοιας δομής.

Στα ζητούμενα είναι επίσης η πρόταση ενός κατάλληλου και βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου και η αποσαφήνιση και προγραμματισμός όλων των απαραίτητων συνοδευτικών ενεργειών για την υλοποίηση της παρέμβασης.Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 250.000 Ευρώ και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 20 Μαρτίου.