Σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού

Στόχος του έργου αποτελεί η διερεύνηση των χρησιμοποιούμενων μορφών απασχόλησης από ελληνικές επιχειρήσεις, η ανάδειξη των παραγόντων που περιορίζουν την ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, η αποτύπωση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού εργατικού δυναμικού και ιδιαίτερα σε σχέση με τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, η διερεύνηση των υφιστάμενων πολιτικών αμοιβών και των παραγόντων που διαμορφώνουν το εργατικό κόστος, ο εντοπισμός καλών πρακτικών και η ανάδειξη των τάσεων και προοπτικών στους ανωτέρω τομείς.

Παράλληλα, στόχο αποτελεί η ανάλυση των μορφών κοινωνικού διαλόγου μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων, η διερεύνηση και ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και η διαμόρφωση σχεδίου δράσης για την προώθηση της ενσωμάτωσης στην επιχειρηματική στρατηγική πρακτικών που σχετίζονται με την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 300.000 ευρώ και η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου.