Με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης συντονισμένων παρεμβάσεων, με την αξιοποίηση διάφορων επικοινωνιακών μέσων και ενεργειών, με κύριο στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ και την υλοποίηση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 203.252 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 18 Νοεμβρίου.