Με προϋπολογισμό 14 εκατ. ευρώ

Η διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου είναι 24 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 14 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η σύμβαση-πλαίσιο θα καλύπτει διάφορες υπηρεσίες υποστήριξης της επικοινωνίας της Επιτροπής στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων, της ένταξης και συναφών κοινοτικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα των εξής:

Συνδρομή στον σχεδιασμό και τις εκστρατείες επικοινωνίας, στήριξη σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης, εφαρμογή του προγράμματος επίσημων δημοσιεύσεων της ΓΔ EMPL, δημιουργία περιεχομένου και ανάπτυξη λοιπών μέσων επικοινωνίας, ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού και στήριξη της ανάπτυξης και συντήρησης δικτυακών τόπων. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.