Η διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου είναι τετραετής και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 2 Σεπτεμβρίου.