Για υπηρεσίες ψηφιοποίησης και δημοσιότητας

Αντικείμενο της πράξης είναι η παραγωγή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και απόθεση του πολιτιστικού υλικού του φορέα, καθώς και η διάθεση του υλικού αυτού μέσω πλατφόρμας διαδικτυακών υπηρεσιών. Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες εκπαίδευσης, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου εκτός ΦΠΑ είναι 198.983 ευρώ και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου.